Zorg voor elk kind

Elkaar helpen

Op 't Hazzeleger vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind.  Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp nodig hebben extra begeleiding. De leerkracht maakt dan tijd vrij om samen met het individuele kind of een groepje kinderen de activiteit te doen. Vanuit onze Daltonvisie laten we ook bewust kinderen samenwerken. Van elkaar kunnen ze heel veel leren! 

Haasjes

Taakwerk in niveaus

Het taakwerk vanaf groep 3 wordt aangeboden op drie niveaus: de *, ** en *** aanpak. De kinderen in de één ster aanpak krijgen eenvoudigere leerstof en meer begeleiding en inoefening. De kinderen in de twee sterren aanpak doen de basisleerstof en de kinderen in de drie sterrenaanpak krijgen minder instructie en doen de moeilijkste opgaven. Elke les start met korte een gezamenlijke instructie. Van daaruit gaan de kinderen zelfstandig met hun eigen taak aan de slag. De leerkracht houdt de ontwikkeling van alle kinderen goed in de gaten. Gaandeweg het schooljaar kunnen er verschuivingen plaatsvinden binnen de niveaugroepen. 

hoogbegaafdheid

Aanbod voor meerbegaafde kinderen

"Ieder kind heeft het recht om iedere dag iets nieuws te leren"

Kinderen die het aankunnen worden extra uitgedaagd. Zij doen niet altijd met alle instructies mee en ze maken ook niet alle basisleerstof, dit noemen we compacten. Daarvoor in de plaats krijgen ze extra uitdagende leerstof op eigen niveau, dit heet verrijken. Bij deze leerstof hebben ze net als alle kinderen uitleg en begeleiding nodig. Zij hebben een vast moment in de week om met hun eigen leerkracht stilt te staan bij deze verrijkende opdrachten.

Eenmaal per week komen al deze kinderen uit groep 3/4/5 en groep 6/7/8 bij elkaar bij het 'Groeilab' onder begeleiding van Lieneke Schuurs, de intern begeleider en coördinator (meer)begaafdheid. Zij heeft vanuit haar opleiding en werk op de Plusklas de kennis en expertise om met (meer)begaafde kinderen te werken. Tijdens kringgesprekken en uitdagende activiteiten GROEIEN deze kinderen op punten die zij nog moeilijk vinden. Bijvoorbeeld een nieuwe uitdaging aangaan: ze ervaren in de klas vaak dat het makkelijk is en hebben daardoor nog niet geleerd om moeilijk werk op te pakken. Tijdens de kringgesprekken leren de kinderen zichzelf en hun mindset steeds beter kennen, ze herkennen ervaringen van elkaar en geven elkaar tips. Bijvoorbeeld hoe ze om kunnen gaan met hun faalangst. Op deze punten kunnen de meer en hoogbegaafde kinderen zich nog ontwikkelen, ze kunnen GROEIEN

 

Leerlab 5

Plusklas Het Leerlab

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door een ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Daarom bestaat Het Leerlab in Sneek!

Doelgroep
(Hoog)Begaafde kinderen met een hulpvraag uit groep 5 t/m 8 van de reguliere basisscholen van KyK zijn welkom. Het Leerlab is speciaal voor kinderen die weinig aansluiting hebben op de eigen school, niet met plezier naar school gaan of tegen andere problemen aanlopen. Op Het Leerlab ontmoeten ze gelijken. De gespecialiseerde leerkrachten besteden aandacht aan de problemen waar ze tegenaan lopen en dagen de kinderen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen ze met en van elkaar leren!

De Plusklas is op donderdag. Aanmelding wordt, in overleg met de leerkracht, gedaan door de IB-er.

  • Meer informatie kunt u vinden in de folder
dyslexie

Kinderen met dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en spelling. Al bij het aanleren van de letters in groep 3 hebben deze kinderen problemen. Zij moeten extra veel moeite doen om te leren lezen. Het zijn dan ook vaak enorme doorzetters! Vanaf groep 4 kunnen de kinderen op school onderzocht worden door een orthopedagoog. Wanneer dyslexie gediagnosticeerd is, is begeleiding van een gespecialiseerde logopedist op school mogelijk. Dyslexie is vaak erfelijk en gaat niet over maar een kind kan door veel oefenen wel veel leren en er minder last van hebben. Bij ons op school krijgen kinderen die dyslexie hebben of veel moeite met lezen en/of spelling extra instructie, oefentijd en begeleiding. We hebben ook luistercd's bij enkele boeken zodat ze dezelfde boeken kunnen luisteren en lezen als hun klasgenootjes! 

brug

Expertisecentrum

We hebben veel kennis in de school om kinderen de juiste begeleiding te geven. Maar soms is het fijn als een specialist met ons meekijkt. Wanneer een kind  te weinig ontwikkeling laat zien op bijvoorbeeld het gebied van rekenen terwijl hij/zij wel goed zijn best doet, willen we graag weten wat er aan de hand is. De rekenspecialist van het Expertisecentrum komt dan een onderzoek doen op school. Zij geeft school tips en kan de leerling voor korte tijd begeleiden. 

Het expertisecentrum biedt het volgende aan:

  • een gedragsspecialist (kindercoach, begeleiding bij scheiding);
  • een rekenspecialist;
  • dyslexiespecialist;
  • specialist meer- en hoogbegaafdheid;
  • orthopedagoog (IQ onderzoeken afnemen).