Visie op openbaar onderwijs

Logo openbare scholen print

Openbaar onderwijs, waar verhalen samenkomen

Het openbaar onderwijs is van en voor de hele samenleving. Het is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur.

Kernwaarden als kompas
Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn waarden waar we in het openbaar onderwijs voor staan. Zij bieden richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en hoe we met elkaar omgaan.

Wat betekent 'Gelijkwaardigheid' op de openbare school?

Gelijkwaardigheid betekent dat alle mensen waardevol zijn. Hoeveel mensen ook van elkaar verschillen, of wat ze ook van elkaar vinden; iedereen heeft recht op een gelijke behandeling. Dat betekent dat ieders stem telt en we voor de wet allemaal gelijk zijn. 

Wat betekent 'Vrijheid' op de openbare school?

Vrijheid is een fundamentele waarde in onze democratische rechtsstaat. Vrijheid kan nooit betekenen dat je doet wat je zelf leuk vindt, zonder je iets aan te trekken van de consequenties van je handelen. Jouw vrijheid wordt begrensd door waar die van de ander begint.

Wat betekent 'Ontmoeting' op de openbare school?

De openbare school is een ontmoetingsplaats waar mensen en hun verhalen samenkomen. We voeren een voortdurende dialoog, waarbij verschillen mogen blijven bestaan. Elkaar ontmoeten betekent elkaar willen leren kennen, begrijpen en respecteren. 

 

Vormingsonderwijs

Vormingsonderwijs

Elke basisschool besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Juist niet! Wij willen de nadruk leggen op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn.

Juist om deze reden vinden we het belangrijk dat kinderen in aanraking komen op school met vormingsonderwijs. We merkten echter dat de lessen en de kwaliteit ervan niet meer aansloot bij onze Daltonvisie en werkwijze.

Houses & Labs

Met de keuze voor Houses & Labs (thematisch & onderzoekend leren voor wereldoriëntatie) kwam ook de wens om de HVO- en GVO-lessen (humanisme & godsdienst) hierbij te betrekken. Op deelthema’s behandelen we dikwijls dezelfde onderwerpen en hoe mooi zou het zijn om dit met elkaar te integreren.

Pilot GVO & HVO

In Flevoland bleken scholen al te werken volgens dit concept, maar in Friesland nog niet. En dus waren we blij verrast dat wij als eerste school in Friesland met deze pilot mochten starten! Sybrig Bethlehem is de nieuwe docent. Zij is van oorsprong GVO-docent, maar benadert haar lessen vanuit een breder perspectief. De leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over haar lessen! Ook in schooljaar 2020-2021 maken we gebruik van haar diensten.