Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Zorg voor elk kind

Op 't Hazzeleger vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind.  Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp nodig hebben extra begeleiding. De leerkracht maakt dan tijd vrij om samen met het individuele kind of een groepje kinderen de activiteit te doen. Vanuit onze Daltonvisie laten we ook bewust kinderen samenwerken. Van elkaar kunnen ze heel veel leren! 

Werken in niveaus
Elke les start met een instructie. De leerkracht bekijkt per lesdoel of alle kinderen met de instructie meedoen of dat ze zelf mogen beslissen om mee te doen. Het maken van de verwerking is verdeeld in drie niveaus. Per doel wordt gekeken naar welke verwerking de kinderen maken. Kinderen die het nog lastig vinden krijgen verlengde instructie en kinderen die de stof al goed beheersen maken verwerking die uitdagender is. Na het werken kijken de leerlingen vanaf groep 5 hun schriften zelf na en leggen het nagekeken werk in de inleverbakken. Deze bakken geven weer hoe de kinderen het werk hebben gemaakt. Werk dat in de bak ‘dit was best lastig’ komt, wordt met de kinderen besproken. Zo groeien kinderen in het nemen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Na het maken van het werk van de dag gaan de kinderen aan de slag met hun taakwerk. Dit zijn opdrachten die aansluiten bij de lesdoelen van de week. Het taakwerk wordt vanaf groep 3 aangeboden in drie niveaus. Kinderen kiezen zelf de opdracht die hen uitdaagt.
Naast de instructielessen en het taakwerk is er ook nog ruimte voor keuzewerk. Dit sluit aan bij meervoudige intelligenties.
Het werk staat op een taakbrief, er zit een opbouw in het zelfstandig werken met de taakbrief. Het werken met de taakbrief is op maat, kinderen die hier behoefte aan hebben krijgen hier hulp bij.

Aanbod voor meerbegaafde kinderen
"Ieder kind heeft het recht om iedere dag iets nieuws te leren"

Kinderen die het aankunnen worden extra uitgedaagd. Zij doen niet altijd met alle instructies mee en ze maken ook niet alle basisleerstof, dit noemen we compacten. Daarvoor in de plaats krijgen ze extra uitdagende leerstof op eigen niveau, dit heet verrijken. Bij deze leerstof hebben ze net als alle kinderen uitleg en begeleiding nodig. Zij hebben een vast moment in de week om met hun eigen leerkracht stilt te staan bij deze verrijkende opdrachten.

Eenmaal per week komen al deze kinderen uit groep 5/6 en groep 7/8 bij elkaar bij het 'Groeilab' onder begeleiding van Henriëtte Kootstra. Tijdens kringgesprekken en uitdagende activiteiten GROEIEN deze kinderen op punten die zij nog moeilijk vinden. Bijvoorbeeld een nieuwe uitdaging aangaan: ze ervaren in de klas vaak dat het makkelijk is en hebben daardoor nog niet geleerd om moeilijk werk op te pakken. Tijdens de kringgesprekken leren de kinderen zichzelf en hun mindset steeds beter kennen, ze herkennen ervaringen van elkaar en geven elkaar tips. Bijvoorbeeld hoe ze om kunnen gaan met hun faalangst. Op deze punten kunnen de meer en hoogbegaafde kinderen zich nog ontwikkelen, ze kunnen GROEIEN

Het Leerlab
Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door een ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Daarom bestaat Het Leerlab in Sneek!

Doelgroep
(Hoog)Begaafde kinderen met een hulpvraag uit groep 5 t/m 8 van de reguliere basisscholen van KyK zijn welkom. Het Leerlab is speciaal voor kinderen die weinig aansluiting hebben op de eigen school, niet met plezier naar school gaan of tegen andere problemen aanlopen. Op Het Leerlab ontmoeten ze gelijken. De gespecialiseerde leerkrachten besteden aandacht aan de problemen waar ze tegenaan lopen en dagen de kinderen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen ze met en van elkaar leren!

Kinderen met dyslexie
Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en spelling. Al bij het aanleren van de letters in groep 3 hebben deze kinderen problemen. Zij moeten extra veel moeite doen om te leren lezen. Het zijn dan ook vaak enorme doorzetters! Vanaf groep 4 kunnen de kinderen op school onderzocht worden door een orthopedagoog. Wanneer dyslexie gediagnosticeerd is, is begeleiding van een gespecialiseerde logopedist op school mogelijk. Dyslexie is vaak erfelijk en gaat niet over maar een kind kan door veel oefenen wel veel leren en er minder last van hebben. Bij ons op school krijgen kinderen die dyslexie hebben of veel moeite met lezen en/of spelling extra instructie, oefentijd en begeleiding. We hebben ook luistercd's bij enkele boeken zodat ze dezelfde boeken kunnen luisteren en lezen als hun klasgenootjes! 

Expertisecentrum
We hebben veel kennis in de school om kinderen de juiste begeleiding te geven. Maar soms is het fijn als een specialist met ons meekijkt. Wanneer een kind  te weinig ontwikkeling laat zien op bijvoorbeeld het gebied van rekenen terwijl hij/zij wel goed zijn best doet, willen we graag weten wat er aan de hand is. De rekenspecialist van het Expertisecentrum komt dan een onderzoek doen op school. Zij geeft school tips en kan de leerling voor korte tijd begeleiden. 

Het expertisecentrum biedt het volgende aan:

  • een gedragsspecialist (kindercoach, begeleiding bij scheiding);
  • een rekenspecialist;
  • dyslexiespecialist;
  • specialist meer- en hoogbegaafdheid;
  • orthopedagoog (IQ onderzoeken afnemen).