Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de directie bij het nemen van bepaalde besluiten. In een aantal gevallen kan er zelfs sprake zijn van instemmingsrecht van de MR. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van twee jaar en zijn herkiesbaar. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de twee jaar aftredend en herkiesbaar. De MR vergadert om de zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

U kunt de leden van de MR persoonlijk benaderen of via het mailadres van school: mr.hazzeleger@kykscholen.nl

Vergaderingen van MR zijn openbaar.

Leden medezeggenschapsraad
Oudergeleding
Manon Albada, voorzitter
René Rozendal
Tiertsje Smink, secretaris

Personeelsgeleding
Djoke Koopen
Sytske Pruiksma

Notulen MR vergaderingen
De notulen van de MR vergaderingen zijn voor ouders/verzorgers en onderwijsteam in te zien. U vindt deze in de lerarenkamer in de boekenkast in een blauwe map met op de rug 'Werkmap Medezeggenschapsraad'.

GMR
Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van KyK vertegenwoordigt, en die onze MR kan adviseren, en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien.
GMR@kykscholen.nl